Anandashram Sanskrit Series (Anandashram Samskrita Granthavali)

Anandashram Samskrita Granthavali (Anandashram Sanskrit Series) is a collection of ancient, very rare Sanskrit works published by Anandashram, Pune from the year 1888 to 1942. A total of 144 books on Vedasamhita, Aranyakas, Brahmanas, Upanishads, Srautasutras, Grahyasutras, Mimamsa, Puranas, Kavya, … Continue reading